Manifest rodičů

Co chceme my, rodiče žáků Masarykovy ZŠ v Újezdě nad Lesy?

  1. Školu, kde žák, jeho zájem a rozvoj jsou na 1. místě v myšlení i konání všech zaangažovaných subjektů.
  2. Školu, která otevřeně komunikuje a vítá zapojení všech aktérů z řad rodičů, zřizovatele a veřejnosti do své činnosti na základě partnerského a respektujícího přístupu a vidí v této spolupráci potenciál pro svůj rozvoj.
  3. Školu, která je otevřená různým přístupům a metodám vzdělání, a to zvláště takovým, které vybaví děti dovednostmi potřebnými pro uplatnění v životě, jako jsou spolupráce, komunikace, tvořivost, empatie, řešení problémů a občanská angažovanost.
  4. Školu, která vede děti ke kritickému myšlení, samostatnosti a zodpovědnosti, učí toleranci a respektu k jiným názorům a učí děti obhajovat své názory a argumentovat na základě demokratické diskuse, např. prostřednictvím obnovení nezávislé činnosti žákovského parlamentu v souladu s danými předpisy.
  5. Školu, která respektuje různorodost a individualitu dětí, podporuje jejich nadání a silné stránky a snaží se vycházet vstříc jejich potřebám či znevýhodněním.
  6. Školu, kam děti a učitelé chodí rádi, zažívají zde radost z učení a úspěch, odkud děti nespěchají na víceletá gymnázia.
  7. Školu, která poskytuje metodickou, odbornou a psychologickou podporu svým učitelům pro výkon jejich náročného povolání, oceňuje jejich výsledky a řeší s učiteli problémové situace včas a v zájmu učitelů i dětí.
  8. Školu, založenou  na etických a mravních principech, které prostupují všemi činnostmi vzdělávání a výchovy.

Na základě tohoto Manifestu budou rozpracovány konkrétní cíle v jednotlivých oblastech.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *